GP artikel om diabetes!
Personer med typ 1-diabetes löper mer än fördubblad risk att dö i förtid – även om blodsockret är under kontroll. Resultaten presenteras i en ny svensk studie.
Tidigare har forskare ansett att diabetiker med bra koll på sina blodsockervärden har liten risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar och för tidig död.
Även ökad användning av insulinpumpar och behandling med mediciner som sänker kolesterol och blodtryck förväntades ha minskat dödligheten.
– Vår studie visar att detta inte stämmer. När vi jämförde typ 1-diabetiker med personer ur normalbefolkningen var risken att dö i förtid mer än dubbelt så stor, säger Marcus Lind, forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.
En tänkbar orsak är att en del av patienterna, vars blodsockervärden följts under åtta år, kan ha haft sämre kontroll tidigare i livet. En annan förklaring är att personer med bra genomsnittsvärden samtidigt kan ha stora variationer och ofta pendla mellan högt och lågt glukos.
– Vi vet också att de riktlinjer som ges typ 1-diabetiker för ett bra blodsockervärde ligger betydligt högre än genomsnittet hos normalbefolkningen, säger Marcus Lind.
I studien, som i dag publiceras i New England Journal of Medicine, har data från nära 34 000 vuxna svenskar med typ 1-diabetes, vars sjukdom debuterat före 30 års ålder, jämförts med 170 000 slumpvist utvalda i motsvarande åldrar.
– Forskningen är helt unik och möjlig att genomföra enbart tack vare det svenska diabetesregistret. Någon liknande samling av data finns inte någon annanstans, säger Marcus Lind.
Hos patienter med mycket dålig kontroll av sitt blodsocker fann forskarna att dödligheten var hela åtta till tio gånger högre än hos normalbefolkningen.
I en del fall berodde det på hjärt-kärlsjukdomar eller andra följdsjukdomar, men hos många patienter under 40 år var dödsorsaken i stället akuta komplikationer som följd av höga eller låga blodsockervärden.

– Resultatet visar att sjukvården måste erbjuda typ 1-diabetikerna ännu mer stöttning än vad vi tidigare trott. Det räcker inte att bara hålla nere blodtryck och kolesterol, säger Marcus Lind.
Han efterlyser individuellt avpassad hjälp. Vissa patienter har god hjälp av de nya insulinpumparna, medan andra behöver täta besök på diabetesmottagningen.
– Det finns rekommendationer om återbesök var tredje månad, men det lever inte vården upp till i dag, säger Marcus Lind.
Störst risk att dö i förtid har diabetespatienter med njursjukdom. Bland de allvarligt njursjuka, som är beroende av dialys, var dödligheten hela 30-40 gånger högre än hos kontrollgruppen. Många dog i hjärt-kärlsjukdomar eller på grund av någon infektion.
– En åtgärd som bör övervägas är därför att införa screening av denna grupp för att upptäcka hjärtkärlsjukdom, tycker Marcus Lind.
På senare tid har det även diskuterats om typ 1-diabetiker löper ökad risk för cancer, men i den aktuella studien fanns ingen ökad dödlighet i cancer.
Och Marcus Lind påpekar att det trots allt finns fler saker att glädjas åt:
– I ett längre tidsperspektiv har risken för att dö eller drabbas av följdsjukdomar på grund av diabetes minskat dramatiskt. Att vi inte ser en fortsatt förbättring kan bero på att den positiva trenden när det gäller blodsockervärden nu har stagnerat, säger han.
I en ny studie kommer Marcus Lind att följa en grupp typ 1-diabetiker som med hjälp av sensorer under huden ska kunna mäta sina blodsockervärden minut för minut.
– Sensorerna larmar om värdena blir för höga eller för låga. Förhoppningen är främst att patienterna ska lära sig mera om sin sjukdom, stabilisera blodsockernivåerna, känna en ökad trygghet men också att undvika akuta dödsfall, säger Marcus Lind.

Fakta: Typ 1-diabetes
Runt 50 000 människor i Sverige har typ 1-diabetes. Vid typ 1-diabetes har kroppens egen insulinproduktion helt eller nästan helt upphört. Symptomen visar sig när 70-80 procent av de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln förstörts. De första tecknen är stora urinmängder, ökad törst och onormal trötthet, ibland också viktnedgång. Vanligast är att man insjuknar i tidiga tonåren.
Källa: Diabetesförbundet